โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผู้สอน​

เอ

エー

จริงจังในการสอน แต่เป็นกันเองกับนักเรียน

常に真剣に教え、かつ親しみがある

สอนโดยคำนึงทฤษฎีการสอน communicative language teaching เป็นหลัก มุ่งฝึกการสนทนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย

Communicative language teachingの教授法で授業を行う。コミュニケーションの目的を達成するための会話練習をする。

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

กำลังศึกษาระดับ ป.โท สาขาภาษาตะวันออก

สาขาที่สนใจ ภาษาศาสตร์, การออกเสียง (สัทศาสตร์), ระบบเสียง (สัทวิทยา), โครงสร้างและไวยากรณ์ในภาษา, ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ

・学士:日本語

・修士(学習中):東洋言語学

・興味:言語学、発音、音韻論 、言語の構造・文法、歴史言語学

Book Now

จองผู้สอน

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่อ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียด