The 21st Century Skill แนวทางพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่น

การสอนภาษาญี่ปุ่น

“หลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21” จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้การศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในเรื่องความใฝ่รู้เกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 หรือรูปแบบการสอนใหม่ ๆ และความเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบการเรียนการสอน หลักสูตรนี้ออกแบบเนื้อหาโดย อาจารย์ประภา แสงทองสุข หัวหน้าคณาจารย์ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น ผลิตโดย ศูนย์การผลิตสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดีย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป