หลักสูตรอบรม “ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ รุ่นที่ 3” เริ่ม 1 ต.ค. 65

ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

หลักสูตรผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ เสริมทักษะแนวทางการสอน
นอกเหนือจากความรู้ด้านภาษาไทย กับวิทยากรผู้เปี่ยมประสบการณ์